Privacy

A-Catchers respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door A-Catchers worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van deze website. A-Catchers acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. A-Catchers zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

A-Catchers verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan A-Catchers, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het via deze website aangaan van een overeenkomst met A-Catchers met betrekking tot de levering van producten;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op deze website;
  • Het aanmaken van, inloggen op en gebruik van uw eventuele account op deze website;
  • Het middels deze website inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan A-Catchers verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en A-Catchers gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door A-Catchers aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, maar ook een online betaalprovider bij het betalen middels de webshop van A-Catchers.

Indien u zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en A-Catchers gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het aanmaken van een account op deze website ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt A-Catchers persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen A-Catchers of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van A-Catchers, om deze website en e-mailvoorzieningen van A-Catchers te kunnen exploiteren en de exploitant van het door A-Catchers gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van A-Catchers noodzakelijk is. Ook werkt A-Catchers samen met een externe webdeveloper die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van A-Catchers toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie A-Catchers persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. A-Catchers zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van A-Catchers vallen, evenals door A-Catchers ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover A-Catchers de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal A-Catchers de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als A-Catchers, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die A-Catchers gebruikt

A-Catchers gebruikt in elk geval functionele cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Functionele cookies hebben slechts een technische functionaliteit en zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Indien A-Catchers nu of in de toekomst analytische cookies, marketingcookies en/of social media cookies plaatst op uw apparaat, gebeurt dit slechts als u daar toestemming voor hebt gegeven. In dit kader is in het cookiebeleid op deze website verder beschreven in hoeverre A-Catchers van cookies gebruik maakt.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van deze website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om A-Catchers te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij A-Catchers een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die A-Catchers verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door A-Catchers slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. A-Catchers legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Catchers, kunt u contact opnemen met A-Catchers. A-Catchers helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Catchers of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

A-Catchers
Tattistraat 238
3066CM Rotterdam