Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. A-Catchers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Tattistraat 238, 3066CM te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72189568.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie A-Catchers een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: A-Catchers en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan A-Catchers zich jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van Producten.
 5. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van sieraadboxen.
 6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door A-Catchers aan de Consument te leveren zaken, waaronder sieraadboxen en inspiratiekaarten begrepen kunnen zijn.
 7. Website: a-catchers.com.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A-Catchers en iedere Overeenkomst.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van A-Catchers is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. In geval van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de aangeboden Producten, kan A-Catchers haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Consument. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Consument heeft plaatsgevonden, zal A-Catchers onverwijld voor terugbetaling zorgdragen.
 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van A-Catchers dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod van A-Catchers op de daartoe door A-Catchers op de Website aangewezen wijze heeft aanvaard.
 4. A-Catchers zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

 

ARTIKEL 4. | ABONNEMENTEN

 1. Een Abonnement voorziet in de regelmatige levering van sieraadboxen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bestaat een sieraadbox uit een exclusief sieraad ontworpen door A-Catchers in samenwerking met een sieradenmerk, alsook drie inspiratiekaarten. De sieraadboxen worden eens per drie maanden geleverd. Welke sieraden en inspiratiekaarten worden geleverd wordt door A-Catchers bepaalt; zulks verschilt per levering.
 2. Afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, is het Abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel een bepaalde tijd van 12 maanden.
 3. Tenzij het Abonnement dat voor een bepaalde tijd van 12 maanden is aangegaan conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het Abonnement na verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 4. Het Abonnement eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging door de Consument dient te geschieden onder het account van de Consument op de Website.

 

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Consument kan de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van een Abonnement geldt dit ontbindingsrecht tot 14 dagen na ontvangst van de eerste levering. In geval van een sieraadbox dan wel een bestelling betreffende meerdere andere Producten die tegen een verzamelprijs zijn verkocht, kan het recht van ontbinding slechts worden ingeroepen ten aanzien van de gehele sieraadbox c.q. alle Producten die tegen de verzamelprijs zijn aangeboden.
 2. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door A-Catchers aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij A-Catchers. Zo spoedig mogelijk nadat A-Catchers in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal A-Catchers de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan A-Catchers retourneren.
 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. A-Catchers is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 6. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden.
 7. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 8. A-Catchers zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door A-Catchers zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 9. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is A-Catchers niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door A-Catchers aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. A-Catchers spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Consument heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van A-Catchers treedt niet eerder in dan nadat de Consument A-Catchers Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en A-Catchers na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. In geval van verzuim van A-Catchers als bedoeld in het vorige lid, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Consument aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het in verband met het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan A-Catchers verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Consument is toe te rekenen, is A-Catchers gerechtigd de Producten voor rekening van de Consument op te slaan, onverminderd de verplichting van de Consument tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan A-Catchers verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Consument zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Consument.

 

ARTIKEL 8. | CONFORMITEIT

 1. A-Catchers verstrekt geen verdere garantie op de Producten dan wettelijk is vereist. Een eventueel door A-Catchers, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet dan ook niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens A-Catchers kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Elke aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan A-Catchers dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van A-Catchers zijn uitgevoerd.
 3. De Consument kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Consument aan al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. A-Catchers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van A-Catchers.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien A-Catchers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. A-Catchers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Consument zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst A-Catchers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Consument Schriftelijk door A-Catchers in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Consument zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is A-Catchers gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de Consument niet reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens A-Catchers heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door A-Catchers geleden schade komt voor rekening van de Consument.
 4. De Consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door A-Catchers uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien A-Catchers de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Consument terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door A-Catchers is vermeld, zijn alle door A-Catchers vermelde en door de Consument aan haar verschuldigde bedragen exclusief bezorgkosten. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
 2. A-Catchers is niet gehouden (verder) uitvoering aan de Overeenkomst te geven voor zolang de Consument in gebreke is met de nakoming van enige op hem jegens A-Catchers rustende betalingsverplichting.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door A-Catchers aangewezen wijze en binnen de door A-Catchers aangezegde of vermelde termijn. In geval van een Abonnement verstrekt de Consument middels iDeal een machtiging tot automatische incasso van de vervolgtermijnen.
 4. In geval van betaling middels automatische incasso, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking of contant te geschieden, binnen de alsdan door A-Catchers vermelde termijn. In die gevallen is A-Catchers, onverminderd het bepaalde in lid 7 en 8, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten in rekening te brengen.
 5. A-Catchers verstrekt de aan de Consument toekomende factuur per e-mail.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Consument verschuldigde bedragen, komen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening van de Consument.
 8. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal A-Catchers niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan. Als de Consument na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is A-Catchers gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Consument verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan A-Catchers kan worden toegerekend.
 2. Indien de Website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is A-Catchers nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 3. A-Catchers is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. A-Catchers is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Consument slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Consument lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van A-Catchers in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A-Catchers aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan A-Catchers toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht A-Catchers aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft A-Catchers te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Consument dient A-Catchers hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van A-Catchers ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van A-Catchers is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van A-Catchers betrekking heeft.
 3. De beperkingen uit dit artikel strekken niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door A-Catchers geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Consument alle betalingsverplichtingen ten aanzien van de betreffende levering deugdelijk is
 2. Het is de Consument verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van A-Catchers rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht A-Catchers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Consument aan A-Catchers verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 5. De Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan A-Catchers of door A-Catchers aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Consument dient A-Catchers op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zonder dat A-Catchers de Consument daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van A-Catchers staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Consument.

 

ARTIKEL 14. | KLACHTBELEID

 1. Bij A-Catchers ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.